ΚΕΙΜΕΝΟ: Θουκυδίδης, Ιστορίαι, Βιβλίο Β΄, Κεφ. 12, 1-4

 

Ο βασιλιάς της Σπάρτης Αρχίδαμος μετά από την ομιλία του στον Ισθμό στους αντιπροσώπους των πελοποννησιακών πόλεων, συμμάχων της Σπάρτης, αποστέλλει στην Αθήνα έναν αντιπρόσωπο σε μια προσπάθεια τελευταίας συνδιαλλαγής Αθηναίων και Πελοποννησίων πριν από τον ενδεχόμενο πόλεμο (431 π.Χ.).

 

Τοσαῦτα εἰπὼν καὶ διαλύσας τὸν ξύλλογον ὁ Ἀρχίδαμος Μελήσιππον πρῶτον ἀποστέλλει ἐς τὰς Ἀθήνας τὸν Διακρίτου ἄνδρα Σπαρτιάτην, εἴ τι ἄρα μᾶλλον ἐνδοῖεν οἱ Ἀθηναῖοι ὁρῶντες σφᾶς ἤδη ἐν ὁδῷ ὄντας. οἱ δὲ οὐ προσεδέξαντο αὐτὸν ἐς τὴν πόλιν οὐδ’ ἐπὶ τὸ κοινόν· ἦν γὰρ Περικλέους γνώμη πρότερον νενικηκυῖα κήρυκα καὶ πρεσβείαν μὴ προσδέχεσθαι Λακεδαιμονίων ἐξεστρατευμένων· ἀποπέμπουσιν οὖν αὐτὸν πρὶν ἀκοῦσαι καὶ ἐκέλευον ἐκτὸς ὅρων εἶναι αὐθημερόν, τό τε λοιπὸν ἀναχωρήσαντας ἐπὶ τὰ σφέτερα αὐτῶν, ἤν τι βούλωνται, πρεσβεύεσθαι. ξυμπέμπουσί τε τῷ Μελησίππῳ ἀγωγούς, ὅπως μηδενὶ ξυγγένηται. ὁ δ’ ἐπειδὴ ἐπὶ τοῖς ὁρίοις ἐγένετο καὶ ἔμελλε διαλύσεσθαι, τοσόνδε εἰπὼν ἐπορεύετο ὅτι ἥδε ἡ ἡμέρα τοῖς Ἕλλησι μεγάλων κακῶν ἄρξει. ὡς δὲ ἀφίκετο ἐς τὸ στρατόπεδον καὶ ἔγνω ὁ Ἀρχίδαμος ὅτι οἱ Ἀθηναῖοι οὐδέν πω ἐνδώσουσιν, οὕτω δὴ ἄρας τῷ στρατῷ προυχώρει ἐς τὴν γῆν αὐτῶν.

------------------------------------------------------------------------------

ξύλλογος: συνέλευση

ἐνδίδωμι: υποχωρώ

τὸ κοινόν: οι άρχοντες, οι ασχολούμενοι με τα κοινά

ὁ ὅρος: τα σύνορα

ἀγωγός: οδηγός, συνοδός

ξυγγίγνομαι: επικοινωνώ

ἔμελλε διαλύσεσθαι: επρόκειτο να αποχωριστεί (από τους συνοδούς)

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

Γ1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του παρακάτω αποσπάσματος: «οἱ δὲ οὐ προσεδέξαντο αὐτὸν … πρεσβεύεσθαι.».

Μονάδες 10

 

Γ2. Μετά την απαγόρευση να μιλήσει στους Αθηναίους ποια εκτίμηση έκανε ο Μελήσιππος για τη διαμάχη Αθηναίων και Πελοποννησίων;

Μονάδες 10

 

Γ3. α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:

τὸν ξύλλογον: τη δοτική του πληθυντικού αριθμού

ἄνδρα: την κλητική ενικού αριθμού

μᾶλλον: τα παραθετικά του θετικού και υπερθετικού βαθμού

νενικηκυῖα: η δοτική πληθυντικού αριθμού του ίδιου γένους

ἥδε: τη γενική ενικού αριθμού στο αρσενικό γένος

Μονάδες 5

 

Γ3. β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:

εἰπὼν: το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ίδιου χρόνου

ὁρῶντες: το β΄ ενικό πρόσωπο του παρατατικού στην ίδια φωνή

προσεδέξαντο: Το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του ίδιου χρόνου

ἦν: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της ευκτικής ενεστώτα

ἀφίκετο: το γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής παρακειμένου

Μονάδες 5

 

Γ4. α. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις ή φράσεις:

Περικλέους, κήρυκα, ἐκτὸς ὅρων, ὄντας, διαλύσεσθαι

Μονάδες 5

 

Γ4. β. Να βρείτε και να αναγνωρίσετε συντακτικά όλες τις επιρρηματικές μετοχές του κειμένου.

Μονάδες 5