Ισαίος, Περί του Κλεωνύμου κλήρου, 5-8

isiaios book 2