Γοργίας, Υπέρ Παλαμήδους απολογία, 36-37

gorgias logoi