Γοργίας, Υπέρ Παλαμήδους απολογία, 27-29

gorgias logoi