Άρθρο στην εφημερίδα «Μεθόριος» της 6-6-2001 με θέμα:

«Μυστηρίων παρεπόμενα»